Kế hoạch và lịch thi học kỳ II (năm học 2018 - 2019)

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/10/2018 11:36 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
Kế hoạch và lịch thi học kỳ II (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch và lịch thi học kỳ II (năm học 2018 - 2019)

Từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019, Trường THCS Thị trấn Thứ 11 tổ chức kiểm tra học kỳ II đối với tất cả các lớp học trong toàn trường (năm học 2018 - 2019)
PHÒNG GD – ĐT AN MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Thị trấn Thứ 11                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
Số:   09 /KH-THCSTT               Thứ 11, ngày 22  tháng 04 năm 2019
         
KẾ HOẠCH
(V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và tổng  kết năm học 2018- 2019)

 
 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 37/PGDĐT-THCS ngày 11/09/2018 của Phòng Giáo dục – Đào tạo An Minh về Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh.
          Thực hiện hướng dẫn số 15/PGDĐT-THCS ngày 05/04/2019 về việc hướng dẫn ôn tập, kiểm tra và sơ kết học kỳ II năm học 2018 – 2019.
Trường THCS Thị Trấn Thứ 11 lập kế hoạch kiểm tra và sơ kết học kỳ II năm học 2018 – 2019  như sau:
I. Mục đích yêu cầu
          1. Mục đích:
          - Nhằm đánh giá đúng việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của giáo viên và  kiểm tra năng lực học tập của học sinh trong học kỳ II năm học 2018-2019;
          - Kết quả kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019 là cơ sở để BGH nhà trường đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện của các tổ chuyên môn và giáo viên, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu:
          Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra, đánh giá đối với học sinh trong quá trình dạy học. Các tổ có kế hoạch chỉ đạo kiểm tra, tổ chức soạn và in ấn đề kiểm tra phải hết sức bảo mật, tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng yêu cầu của chương trình đảm bảo an toàn, chính xác.
II. Tổ chức ra đề, coi và chấm  bài kiểm tra ở học kỳ II
1. Tổ chức ra đề và duyệt đề kiểm tra:
          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức ra đề kiểm tra chung 5 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh và GDCD của các khối 6,7,8 và 9;
           Các môn còn lại tổ trưởng các tổ chỉ đạo cho các giáo viên ra đề theo đúng quy định của ngành về đổi mối kiểm tra đánh giá; Đề kiểm tra phải có đầy đủ mục tiêu, ma trận, nội dung đề, hướng dẫn chấm và kết hợp TNKQ + Tự luận theo tỉ lệ 4/6 (4 điểm trắc nghiệm với 8 câu, mỗi câu 0,5đ). Để chuẩn bị tốt khâu ra đề BGH nhà trường yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn thành lập tổ duyệt đề kiểm tra gồm: Tổ trưởng, tổ phó và một số giáo viên cốt cán của tổ. (nộp về BGH trước ngày 17/04/2019)
          Đối với đề kiểm tra học kỳ II đối với mô hình trường học mới (lớp 6,7,8) Phòng giáo dục và Đào tạo mời lãnh đạo 3 đơn vị trường có tham gia mô hình trường học mới họp nhằm thống nhất phương án ra đề chung.
2. Nội dung hình thức và cấu trúc đề kiểm tra:
- Nội dung và hình thức đề kiểm tra: Đề kiểm tra các môn sẽ có các yêu cầu kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học được quy định trong kế hoạch dạy học  phải có ma trận đề kèm theo.
- Về cấu trúc đề kiểm tra:
Đối với môn Tiếng Anh (K 6,7,8,9 thang điểm 6)  ra đề theo dạng bài tập trong chương trình học, hình thức trắc nghiệm 4 lựa chọn: a, b, c, d; tỷ lệ số câu hỏi dạng này trong đề kiểm tra chiếm không quá 30%. Riêng 2 trường thực đang giảng dạy tiếng anh thí điểm sẽ có đề kiểm tra riêng. Các môn còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận theo tỉ lệ 4/6 (trừ các môn năng khiếu hoặc kiểm tra thực hành).      
3. Thời gian làm bài của các môn:
          Thời gian làm bài được áp dụng chung trong toàn huyện như sau: Môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH, Tin học: thời gian làm bài 90 phút; các môn còn lại làm bài là 45 phút.  
          4. Đề kiểm tra chung trong toàn huyện:
          - Đề kiểm tra các môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học và GDCD của các khối 6,7,8 và 9.
          - Nội dung kiến thức ra đề trong chương trình học kỳ II đến thời điểm thi (trừ phần giảm tải). Theo giới hạn chương trình kiểm tra của từng tổ bộ môn.
          5. Thời gian và lịch kiểm tra.
- Thời gian kiểm tra học kỳ II năm học 2018 – 2019 từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 10/05/2019. Trong thời gian này giáo viên phải thực hiện việc coi thi đúng quy định.
          - Lịch kiểm tra cụ thể như sau:         
          Ngày Môn Thời gian Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
Sáng: 06/05/2019
( Khối lớp 6,9 )
Ngữ văn
Tiếng Anh 
90 phút
45 phút
7 giờ 30 phút
9 giờ 30 phút
 
Chiều: 06/05/2019
( Khối lớp 7,8 )
Ngữ văn
Tiếng Anh 
90 phút
45 phút
13giờ 30 phút
15 giờ 30 phút
 
Sáng: 07/05/2019
( Khối lớp 6,9 )
Toán
Sinh học
90 phút
45 phút
7 giờ 30 phút
9 giờ 30 phút
 
Chiều: 07/05/2019
( Khối lớp 7,8 )
Toán
Sinh học
90 phút
45 phút
13giờ 30 phút
15 giờ 30 phút
 
Sáng: 08/05/2019
( Khối lớp 6,9 )
GDCD
Công nghệ
Tin học
45 phút
45 phút
45 phút
7 giờ 30 phút
8 giờ 30 phút
9 giờ 30 phút
THM tin học thời gian 90 phút
Chiều: 08/05/2019
( Khối lớp 7,8 )
GDCD
Công nghệ
Tin học
45 phút
45 phút
45 phút
13giờ 30 phút
14giờ 30 phút
15giờ 30 phút
THM tin học thời gian 90 phút
Sáng: 09/05/2019
( Khối lớp 6,9 )
Vật lí
Hóa 9
KHTN
45 phút
45 phút
90 phút
   
KHTN(6/1;6/2)
90 phút
Chiều: 09/05/2019
( Khối lớp 7,8 )
Vật lí
Hóa 8
KHTN
45 phút
45 phút
90 phút
   
KHTN(7/1;7/2)
90 phút
Sáng: 10/05/2019
( Khối lớp 6,9 )
Địa Lý
Lịch sử
KHXH
45 phút
45 phút
90 phút   
7 giờ 30 phút
8 giờ 30 phút
7 giờ 30 phút
 
KHXH(6/1;6/2)
90 phút
Chiều: 10/05/2019
( Khối lớp 7,8 )
Địa Lý
 Lịch sử
KHXH
45 phút
45 phút
90 phút 
13giờ 30 phút
14giờ 30 phút
13giờ 30 phút
 
KHXH(7/1;7/2)
90 phút 
Các môn còn lại như: Âm Nhạc, Thể dục, Mĩ thuật và phần nghe của môn Tiếng anh có tổ chức cho học sinh thi trước 01 tuần (tuần 35).
6. Việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra và nhận đề:
- Ngày nhận đề kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo: Sáng ngày 05 tháng 05 năm 2019 (Chủ nhật).
          - Việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra thực hiện theo các công văn hướng dẫn. Phương án thực hiện giao, phát đề do Hiệu trưởng chỉ đạo phân công.
III. VỀ CÔNG TÁC COI KIỂM TRA VÀ CHẤM KIỂM TRA,TÍNH ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH:
1. Công tác coi kiểm tra: Tất cả cán bộ giáo viên đều tham gia coi thi theo quyết định của Hiệu trưởng theo từng môn, từng buổi kiểm tra.
          2. Công tác chấm kiểm tra: Giáo viên dạy môn nào chấm  môn đó theo quyết định của Hiệu Trưởng, tổ chức chấm tại văn phòng nhà trường. Toàn bộ bài kiểm tra HKII nộp về nhà trường có phân loại: Yếu, Kém, TB, Khá, Giỏi, và có 05 bài của từng loại nộp riêng cho chuyên môn.
3. Việc coi, chấm kiểm tra theo tinh thần công văn 108/THCS ngày 16/12/2002 của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Giang.
4. Việc tính điểm học kỳ II và đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 58/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo. (lưu ý chấm điểm cộng các điểm KT của các câu có điểm thập phân phải giữa đỉểm thập phân theo thông này.
IV. LỊCH CBGV NỘP CÁC LOẠI HỒ SƠ HỌC KỲ II:
1. Các loại hồ sơ sau:
          a) Đối với giáo viên:
          - Sổ điểm lớn, Sổ đầu bài, học bạ, phiếu liên lạc, Thống kê 2 mặt giáo dục, Danh sách học sinh khen thưởng học kỳ II.
          b) Đối với các bộ phận và đoàn thể:
          - Nhận và nộp báo của các giáo viên và tổng hợp nộp HT.   
          2. Thời gian nộp các loại  hồ sơ và báo cáo sơ kết năm học:
          - Giáo viên bộ môn hoàn thành điểm các môn, vào sổ điểm lớn  từ ngày 11/05 đến ngày 15/05/2019.
          - Ngày 16/05/2019 giáo viên chủ nhiệm các lớp nộp các loại hồ sơ cho nhà trường, gồm có: Sổ điểm lớn, sổ đầu bài, phiếu liên lạc, thông kê hai mặt GD, danh sách học sinh khen thưởng.
          - Chuyên môn duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh (Lưu ý giáo viên dạy các bộ môn khối 9 trước khi vào điểm học bạ lớp và sổ điểm lớn phải thông qua BGH nhà trường xem xét rồi mới vào điểm) (Đ/c Dương Văn Phong chịu trách nhiệm duyệt các loại hồ sơ chuyên môn).
- Sáng ngày 20/05/2018 Các bộ phận hoàn thành các loại báo cáo để nộp cho Phòng Giáo Dục  và các bộ phận.
           - Ngày 21/05/2018 (sáng) các tổ chuyên môn họp tổ để đánh giá chất lượng các môn dạy và học; đổi mới phương pháp giảng dạy; về hồ sơ sổ sách của của tổ, của cá nhân, các phong trào thi đua; hướng dẫn đánh giá công chức; chuẩn giáo viên; sau đó báo cáo với nhà trường tổ hợp .
          - Ngày 22/05/2019 nhà trường họp đánh giá các môn dạy và học; đổi mới phong trào dạy và học; thực hiện các loại hồ sơ sổ sách.
          - Ngày 24/05/2019 các bộ phận đoàn thể, nhà trường họp đánh giá công chức và xét thi đua năm học: 2018 - 2019.
- Ngày 25/05/2019 Giáo viên chủ nhiệm các lớp tổng kết lớp và vệ sinh trường lớp.
          - Ngày 26/05/2019 sáng CN giáo viên chủ nhiệm các lớp cho họp phụ huynh HS năm học 2018 – 2019.
          - Ngày 27/05/2019 chuẩn bị cho tổng kết năm học 2018 – 2019
          - Ngày 28/05/1019 (Sáng) Làm lễ tổng kết năm học: 2018 - 2019 (yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc toàn bộ học sinh đến tham dự)
* Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học: 2018 - 2019
- Từ ngày 8/05/2019 đến ngày 17/05/2019 nhà trường tổ chức kiểm tra các loại hồ xét tốt nghiệp và hội đồng xét TN.THCS xét tốt nghiệp theo quyết định của UBND Huyện.
- Ngày 18/05/019 nhà trường nộp các loại báo cáo xét tốt nghiệp về Phòng Giáo dục.
- Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS trước ngày 21/5/2019.
* Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và hoạt động trong hè:
- Từ ngày 4/6/2019 đến ngày 30/7/2019, Hội đồng tuyển sinh làm việc và báo cáo.
- Từ ngày 10/06/2019 đến 29/06/19 nhà trường tổ chức ôn cho học sinh thi lại (có học lực xếp loại yếu và hạnh kiểm xếp loại TB) khối 6+7+8.
- Từ ngày 01/07/2019 -> 02/07/2019 tổ chức chấm thi lại và công bố kết quả.
- Ngày 01/08/2019 Họp hội đồng giáo viên để phân chuyên môn năm học: 2018 – 2019.
- Từ ngày 05 - 10/08/2019 nhận học sinh vào các lớp và GVCN lớp cho học sinh lao động vệ sinh trường lớp.
- Ngày 12/08/2019 bắt đầu học tuần thứ nhất của năm học mới năm học: 2019 - 2020.
     
Nơi nhận:                                                                         Hiệu trưởng
- Các bộ phận, CM;
- Tất cả GV;
- Lưu VT./
       
                                                                                           Lê Bạch Đằng

            
Tác giả bài viết: Chuyên môn
Nguồn tin: Ban giám hiệu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 160
  • Tháng hiện tại: 1151
  • Tổng lượt truy cập: 240482

Liên kết